Kërkimi në Listën  e Zgjedhësve:

Në zbatim të Kodit Zgjedhor, Qendrat e Votimit me më pak se 200 zgjedhës dhe Qendrat e Votimit me më shumë se 1.000 zgjedhës, nuk shfaqen në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë. Kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore, ka detyrimin e ndarjes/bashkimit të Qendrave të Votimit jashtë limiteve numerike ligjore.