Per te korigjuar te dhenat mund te paraqiteni prane zyres se gjendjes civile te ciles i perkisni.

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:

Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile Sheshi Skenderbej. Tirane