Plotësoni të tre fushat dhe kliko tek butoni 'KËRKO'
 Emër: Kujdes!!! Fushën 'Emër' duhet ta plotësoni me emrin e plotë
(shembull ARBEN jo ARB ose BEN, etj.)
 Atësi: Kujdes!!! Fushën 'Atësi' duhet ta plotësoni me emrin e plotë
(shembull Shaban dhe jo Shab ose Ban, etj.)
 Mbiemër: Kujdes!!! Fushën 'Mbiemër' duhet ta plotësoni me emrin e plotë
(shembull Lashi dhe jo las ose Lash.)
 
Plotesoni tre gjeneralitet dhe klikoni tek butoni [kerko]
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________